رنگ آمیزی پست های برق بوستان ها و معابر شهر کهریزک...

در راستای زیباسازی منظر دیداری شهرکهریزک، پست های برق سطح شهر کهریزک رنگ آمیزی شد. به گزارش پایگاه خبری نسیم ری،وحید فروغی از رنگ آمیزی پست های برق بوستان ها و معابر شهر کهریزک خبر داد و گفت: طرح رنگ...